Health, personal responsibility, and distributive justice - Archive ouverte HAL Access content directly
Theses Year : 2013

Health, personal responsibility, and distributive justice

Abstract

Denne Ph.d.-afhandling er et bidrag til diskussioner om personligt ansvar i relation til fordelingsretfærdighed i sundhed og sygdomsbehandling. Den er et bidrag til politisk filosofi i almindelighed, men i særdeleshed til luck egalitaristisk teori. Jeg besvarer følgende tre spørgsmål: 1) Hvilken rolle bør personligt ansvar spille i relation til fordelingsretfærdighed i sundhed og sygdomsbehandling? 2) Er individer selv ansvarlige for deres egen sundhedstilstand? Og 3) hvis individer selv er ansvarlige for deres egen sundhedstilstand, hvilke implikationer har dette så i forhold til deres omkostningsansvar? Afhandlingen består af fire artikler, men jeg tilbyder først en general introduktion, et afsnit om forskellige effektivitets-baserede grunde til at holde individer omkostningsansvarlige for adfærd, som leder til øget risiko for sygdomme, og et afsnit om den metode jeg anvender. I min første artikel anvender jeg de seneste diskussioner om ansvar i politisk filosofi på emner vedrørende social ulighed i sundhed, og adgang til sygdomsbehandling. Jeg argumenterer for, at fordelingsretfærdighed i sundhed og sygdomsbehandling bør være sensitiv til ansvar, men også, at individer, på det mest fundamentale niveau, aldrig er ansvarlige på en sådan måde, at appeller til individers eget ansvar kan retfærdiggøre ulighed. Dette forklarer hvorfor vi skal give lige adgang til sygdomsbehandling - også til individer som er syge, som følge af (blandt andet) valg af livsstil. Det forklarer også, hvorfor vi har retfærdighedsbaserede grunde til at reducere social ulighed i sundhed. I min anden artikel undersøger jeg, og (delvist) argumenterer imod, et forslag fremsat af Shlomi Segall, om at bytte ideen om ansvar ud med en ide om rimelig undgålighed i luck egalitaristisk teori. Jeg argumenterer også for, at størrelsen af sundhedsudgifter, som er relateret til rygning og fedme, er relevant i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt samfundet med rimelighed kan forvente, at individer undgår rygning og fedme. I min tredje artikel spørger jeg til, hvad det fundamentalt set kræver, for at et individ er ansvarligt for sin egen overvægt eller fedme. Jeg undersøger filosofiens tre grundlæggende tilgange til spørgsmålet om ansvar. For at illustrere implikationerne af hver af disse, introducerer jeg en (kunstig) test-person, som spiser for mange fedtholdige kager, og jeg viser, hvad hver af disse tilgange til ansvar kræver, for at denne person er ansvarlig for overvægt og fedme. Kun en af disse tilgange kan imidlertid retfærdiggøre den meget udbredte intuition, at kausal indflydelse på overvægt og fedme, såsom genetiske dispositioner og sociale omstændigheder, reducerer eller underminerer personligt ansvar. Men denne tilgang til ansvar leder, med meget stor sandsynlighed, til den konklusion, at personligt ansvar, helt generelt, er en umulighed. Ikke desto mindre argumenterer jeg for, at denne tilgang er plausibel. Jeg fortsætter dog under den antagelse, at ansvar er muligt, og tilbyder en fjerde artikel om forholdet mellem ansvar (for egen sundhed) og omkostningsansvar (for omkostninger til sygdomsbehandling). Jeg diskuterer, hvad det vil sige at være en (økonomisk) byrde for sundhedssystemet, fordi, som jeg argumenterer for, hvis et individ ikke er nogen økonomisk byrde, så er der heller ikke retfærdigheds-baserede grunde til at holde det omkostningsansvarligt, uanset om det, det er ansvarligt for, på triviel vis, medfører omkostninger. Jeg argumenterer for, at vi skal forstå ideen om en byrde ved at sammenligne aktuelle omkostninger, som er ansvarspådragende, med kontra-faktiske omkostninger, som ikke er ansvarspådragende.
This PhD dissertation is a contribution to discussions about personal responsibility in relation to distributive justice in health and health care. It is a contribution to contemporary political philosophy in general, but in particular to luck egalitarian theory. I aim to answer three focal questions: 1) What role ought personal responsibility to play in distributive justice in health and health care? 2) What does it take for an individual to be responsible for her own health condition (or responsible in general)? And 3) what is the relation between responsibility and cost-responsibility? It consists in four articles, but I also offer, first, an introduction, second, a section on different efficiency - based political reasons to hold individuals cost - responsible for behaviours that leads to increased risks of diseases, and third, a section on the methodology I use. In my first article I bring recent political philosophical discussions of responsibility in egalitarian and luck egalitarian theory to bear on issues of social inequality in health, and access to health care. I argue that distributive justice in health and health care should be sensitive to responsibility, but also that individuals at the most fundamental level never are responsible in such a way that appeals to individuals' own responsibility can justify inequality. This explains why we should give free and equal health care access - also to individuals affected by diseases for which lifestyle choices are a risk factor. It alsoexplains why we have justice-based reasons to reduce social inequality in health. In my second article I investigate and (partly) object to a suggestion put forward by Shlomi Segall, according to which we should exchange the notion of responsibility with a notion of Reasonable Avoidability in the luck ega litarian theory. I argue that the size of the health-care costs related to smoking and obesity is relevant for whether society reasonably can expect individuals to avoid smoking and obesity. In my third article Iask what it fundamentally takes for an individual to be responsible for overweight or obesity. I examine what (in philosophy) appear to be the three basic approaches to responsibility. To illustrate the implications of each of them I introduce amade-up obese test person, who eats too many high fat cakes, and I show what it takes, according to each of these theories, for her to be responsible for her obesity. I show that only one of these approaches can justify the widespread intuition that much causal influence on obesity, such as genetics and social circumstances, diminishes, or completely undermines, personal responsibility. This approach, however, most likely implies that personal responsibility is generally impossible. I argue, nonetheless, that this approach is plausible. In my fourth and final article I proceed under the assumption that responsibility is possible. I examine the relation between responsibility (for one's own health condition) and cost-responsibility (for health care expenses). This involves adiscussion of what it plausibly means to burden the health care system, since, as I argue, if there is no burden then there is no justice-based reason for cost-responsibility, even if there is responsibility. I argue that weshould understand the burden by comparing actual responsibility-tracking costs and counter-factual (nearest possible world) non-responsibility-tracking costs.
Fichier principal
Vignette du fichier
Ph.d._2013_Marchman_Andersen.pdf (1.31 Mo) Télécharger le fichier

Dates and versions

tel-00843510 , version 1 (24-07-2013)

Identifiers

  • HAL Id : tel-00843510 , version 1

Cite

Martin Marchman Andersen. Health, personal responsibility, and distributive justice. Sociology. University of Copenhagen. Faculty of Humanities, 2013. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00843510⟩
261 View
854 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More